Deciji logoped Vozdovac

Logopedski centar „Kućica reči” čini tim logopeda sa višegodišnjim iskustvom u radu sa različitim oblicima govorno-jezičke patologije kod dece.

Pružamo kvalitetnu i stručnu terapijsku pomoć koja se temelji na dugogodišnjem iskustvu u radu sa decom svih uzrasnih doba. Sistematski pristupamo analizi detetove ličnosti i shodno tome metode, plan i program tretmana prilagođavamo individualno svakom detetu.

Veliku važnost pridajemo savetodavnom radu sa roditeljima i njihovom svakodnevnom učestvovanju u radu sa ciljem uspešnijeg i delotvornijeg sprovođenja terapijskog postupka.

U sklopu centra vršimo savetovanje, logopedsku i psihološku dijagnostiku i terapiju:

– dijagnostiku poremećaja glasa, govora, jezika, čitanja i pisanja

– rehabilitaciju i tretman govora i jezika (dislalija, disfazija, razvojni pervazivni poremećaji, poremećaji fluentnosti govora-mucanje, disleksija, disgrafija, diskalkulija i ostale smetnje u učenju)

– savetodavni rad sa roditeljima i decom

– tretman Digitalnim logopedskim setom-audiolingvistički tretman

– tretman reedukacije psihomotorike

– psihološku opservaciju, tretman i testiranje.

Za vise informacija : 064/455 84 02, 065/244 84 67